Včelařství je poezie zemědělství

Co je základní organizace ČSV?

18.03.2013 19:46

 

 1. Základní organizace Českého svazu včelařů je nejdůležitější organizační jednotkou svazu. Vede v evidenci členy svazu zásadně podle katastrálních území jedné nebo více obcí téhož okresu. V názvu ZO musí být uveden název obce, vyskytující se v působnosti této ZO. Koordinaci jiného organizačního uspořádání územní působnosti základních organizací zajišťují v dohodě s nimi příslušné okresní výbory.
 2. Základní organizaci zakládají na ustavující schůzi členové, kteří v ní chtějí být v rámci členství ve svazu organizačně sdruženi. Ustavující schůzi základní organizace svolává přípravný výbor. K založení ZO je nezbytný předchozí souhlas OV, který současně určí územní působnost ZO. Výjimečně může určit územní působnost a udělit souhlas se založením ZO předsednictvo RV. Základní organizace musí mít nejméně pět členů. Podrobnosti vzniku ZO stanoví jednací řád ČSV.
 3. Základní organizace má právní subjektivitu, to znamená, že základní organizace má právo v rámci své působnosti podle stanov jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy.
 4. Za základní organizaci jedná samostatně předseda nebo jednatel. Podepisování se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a jednatel nebo jiná výborem pověřená osoba.
 1. Základní organizace přijímá členy jménem Českého svazu včelařů.
 2. Základní organizace může být zrušena:
  1. rozhodnutím členské schůze o likvidaci, sloučení nebo rozdělení,
  2. rozhodnutím OV, neplní-li ZO dlouhodobě úkoly, vyplývající pro ni ze stanov a závazných rozhodnutí svazu, podrobný postup upravuje jednací řád svazu,
  3. rozpuštěním svazu.
Zpět

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.